Адв. Велина Димова

ТЪРГОВСКО ПРАВО

ТЪРГОВСКО ПРАВО

• Регистрация на търговски дружества и промяна на обстоятелства в тях
• Съдействие по издаване на изпълнителен лист за вземания по заповедно производство
• Подготовка на учредителни документи и регистрация на търговски дружества;
• Промяна на обстоятелства на юридически лица;
• Изготвяне на търговски договори, свързани с дейността на търговеца;
• Защита на искове от и срещу търговеца от други юридически или физически лица

Абонаментно обслужване

Адвокатската кантора извършва абонаментно правно обслужване на дейността на еднолични търговци, търговски дружества и юридически лица по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел /фондации, сдружения и др./.

Абонаментното правно обслужване е най-удачната форма за получаване на бърза, своевременна и компетентна правна помощ. Чрез абонаментното обслужване Вие ще получите компетентна намеса при възникване и решаване на правни проблеми от каквото и да е естество. Конкретният въпрос ще ви е решен навреме, нужните документи изготвени в срок, необходимите регистрации и публикации направени в определеното от законите време.

Стойността на месечното абонаментно обслужване e далеч по – ниско от разходите за юрист на постоянен договор. Адвокатът се запознава с съществените моменти от дейността Ви и съответната и правна уредба, като така, създава се атмосфера на доверие и сигурност в отношенията адвокат – клиент. Често фирмата не разполага с достатъчно правни казуси, които да изискват назначаването на юрисконсулт и неговата длъжност се оказва неоправдан разход.
В случай, че сключите абонамент за правно обслужване Вие ще ползвате квалифицирано правно обслужване при сключване на договор, без оглед на материалния интерес, поради което консултацията по договор с висок материален интерес ще Ви спести адвокатски хонорар в многократно по-висок размер от колкото е годишната обща стойност на абонамента. Всички консултации при сключване на абонаментен договор могат да се извършват по Ваше желание онлайн или по телефон.
Абонаментното правно обслужване включва следните услуги, както и много други, съобразени със спецификата на бизнеса или дейността Ви:
• Учредителни документи и промяна на обстоятелства на юридически лица, сдружения и др.
• Подготвяне и подаване на документи в Търговски регистър при Агенция по вписванията; регистър на юридическите лица с нестопанска цел към окръжните съдилища, Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието, Единния регистър на стопанските субекти БУЛСТАТ и др.;
• Подготвяне и подаване на документи Българската търговско-промишлена палата при регистрация на търговски представителства;
• Изготвяне на вътрешни правила и всякакви вътрешнофирмени документи;
• Подготвяне и подаване на документи за издаване на административни разрешения, лицензии и регистрации;
• Съдействие при сключване на договори и споразумения:

Консултации по трудовоправни въпроси и трудовоправни спорове:

Процесуално представителство при воденето на трудови дела във връзка с уволнения, съкращения, обезщетения.