Задай Въпрос

Q

Публикации

Честo Задавани Въпроси

Разгледайте част от отговорите и публикациите на Адв. Велина Димова, гр. Варна

Обжалване на уволнение на държавни служители

Когато служебното правоотношение бъде прекратено държавният служител има право да оспори законността на уволнението пред органа по назначаването или пред Административен съд чрез органа по назначаването и да иска отмяна на заповедта за прекратяване.
Важно е да знаете, че иска за оспорване на заповедта и отмяна на незаконното уволнение се предявява в кратък 14 – дневен срок от прекратяване на служебното правоотношение.
Не се дължи заплащане на държавни такси, само адвокатско възнаграждение.
Ответник по иска за отмяна на незаконно уволнение е органа по назначаване.
Най-често в оспорената заповед е нарушена процедурата при издаването й, което е основание за нейната отмяна.
При отменяне на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение от органа по назначаването или от съда държавният служител се възстановява на предишната му длъжност. Той може да я заеме, ако в 2 – седмичен срок от влизане в сила на административния акт или на решението се яви на работа, освен когато този срок не бъде спазен по уважителни причини. Това е право на държавния служител и не го задължава да се върне и заеме предишната си работа.

ОСПОРВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ

Правната същност на електронния фиш е изяснена в Тълкувателно решение на Общото събрание на Върховния административен съд № 1/26.02.2014 г. по тълк. дело №1/2013 г., където е прието, че „…електронният фиш е своеобразен властнически акт с установителни и санкционни функции. Той се приравнява едновременно към АУАН и НП, но само по отношение на правното му действие (съгласно чл. 189, ал. 11 ЗДвП), не и по форма, съдържа- 88 Съгласно § 6, т. 65 ДР ЗДвР (нова – ДВ, бр. 19 от 2015 г.), „автоматизирани технически средства и системи” са уреди за контрол, работещи самостоятелно или взаимно свързани, одобрени и проверени съгласно Закона за измерванията, които установяват и автоматично заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат да бъдат: а) стационарни – прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган; б) мобилни – прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес.
В 7-дневен срок от получаването на електронния фиш, собственикът или законният представител на юридическото лице – собственик на МПС, може да направи писмено възражение пред директора на съответната структура на Министерството на вътрешните работи срещу електронния фиш. Директорът на областната дирекция на МВР уведомява собственика на превозното средство, а когато то е собственост на юридическо лице – неговия законен представител, за решението си в 7-дневен срок от датата на анулирането, съответно – на отказа за анулиране на фиша.

Жалбата срещу електронния фиш се подава в 14-дневен срок от получаването му до съответния районен съд по мястото на извършване на нарушението, а когато е направено възражение по чл. 189, ал. 6 ЗДвП – в 14-дневен срок от съобщаването на отказа за анулиране на фиша. Електронният фиш се обжалва само от лицето, на което е връчен – собственикът или законният представител на юридическото лице – собственик на МПС, с което е извършено нарушението или лицето, посочено от тях като извършител на нарушението по ред на чл. 189, ал. 5 ЗДвП.
Съдът да отмени електронния фиш; да измени електронния фиш или да отмени електронния фиш.

Обжалване на наказателни постановления

Жалбата срещу наказателно постановление се подава чрез наказващия орган до районен съд в 7 – дневен срок.
В случай, че са допуснати нарушения в реквизитите по чл.42 или чл.57 от ЗАНН, както и ако е изтекъл давностния срок за съставяне на акта или за издаване на наказателното постановление съда го отменя.
Много често в наказателното постановление са нарушени правните основания за издаването му, като липсва пълно описание на извършеното нарушение, не са посочени дати и място на извършване, нито обстоятелства, при които са извършени, както и доказателства, които ги потвърждават. Много често липсва конкретизация на действията и бездействията, чрез които наказващия орган приема, че е налице нарушение. Това е основание за отмяна на наказателното постановление.
Друго нарушение е, че не се вземат предвид тежестта на нарушението и настъпилите от него последици при определяне на наказанието. Съда може да намали наложеното с наказателното постановление наказание ако намери, че е прекомерно.

Възражение срещу актове

В случай, че Ви съставят Акт за установяване на административно нарушение от КАТ, ДАИ, Инспекция по труда или други административни органи имате право да възразите срещу него в 3-дневен срок от връчването му. Възражението се подава пред наказващия орган на съответната администрация.
Административнонаказващия орган е длъжен да провери акта относно: дали е законосъобразен и дали е обоснован. Трябва да обсъди и направеното възражение. Наказващия орган ако установи нарушения може да прекрати производството и да не издаде наказателно постановление. Ако издаде наказателно постановление е длъжен да Ви връчи препис от наказателното постановление.