Адв. Велина Димова

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

1. ЗАЩИТА НА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

По въпроси на Държавния служител назначен по Закон за държавния служител, Закон за МВР, Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България предлагам консултации и съдействие за защита на правата и интересите им.

Обжалване на уволнение на държавни служители
Когато служебното правоотношение бъде прекратено държавният служител има право да оспори законността на уволнението пред органа по назначаването или пред Административен съд чрез органа по назначаването и да иска отмяна на заповедта за прекратяване.
Важно е да знаете, че иска за оспорване на заповедта и отмяна на незаконното уволнение се предявява в кратък 14 – дневен срок от прекратяване на служебното правоотношение.
Не се дължи заплащане на държавни такси, само адвокатско възнаграждение.
Ответник по иска за отмяна на незаконно уволнение е органа по назначаване.
Най-често в оспорената заповед е нарушена процедурата при издаването й, което е основание за нейната отмяна.
При отменяне на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение от органа по назначаването или от съда държавният служител се възстановява на предишната му длъжност. Той може да я заеме, ако в 2 – седмичен срок от влизане в сила на административния акт или на решението се яви на работа, освен когато този срок не бъде спазен по уважителни причини. Това е право на държавния служител и не го задължава да се върне и заеме предишната си работа.

Иск за обезщетение

Когато заповедта за прекратяване на служебното правоотношение бъде отменена от органа по назначаването или от съда, държавният служител има право на обезщетение. Това е иск за вредите и загубите, които незаконно уволненият държавен служител е претърпял с оставането си без работа. Те са в размер на основната му заплата, определена към момента на признаването на уволнението за незаконно или на неявяването му да заеме службата, за цялото време, през което не заема държавна служба, но не за повече от 6 месеца. Ако държавният служител е бил назначен на друга държавна служба с по – ниска заплата или е получавал възнаграждение за друга работа в по-нисък размер има право на разликата в заплатите. Вземането за това обезщетение е лихвоносно.
Този иск предпоставя незаконното уволнение. Следователно уволнението трябва да е признато за незаконно и заповедта за уволнение – отменена като незаконна, за да бъде уважен. Тази първа предпоставка се придружава от още една – държавния служител да е останал без работа, т.е. да съществува причинна връзка.
Когато актът за прекратяване на служебното правоотношение бъде отменен от органа по назначаването или от съда, настъпилата промяна се вписва в служебната книжка на държавния служител. Вписването се извършва от органа по назначаването, с когото е било прекратено служебното правоотношение.

2. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД АДМИНИСТРАТИВНИ ОРГАНИ

Предлагам консултиране и съдействие при изготвяне на всички необходими документи за започване на административни процедури и процесуално представителство пред различни държавни и общински органи, предвидени според българското законодателство, както и подаване на заявления за издаване на лицензи.
Защита на клиенти засегнати от незаконосъобразни административни актове на държавната и общинска администрация.

Оспорване на административни актове

Административните актове могат да се оспорват по административен и/или съдебен ред.
Оспорване на административния акт по административен ред е винаги пред по – горестоящия административен орган. С жалбата може да се оспори както законосъобразността, така и целесъобразността на административния акт. По административен ред може да се оспори и съдържанието на документ. Жалбата срещу административния акт се подава в 14-дневен срок от съобщаването на акта. При мълчалив отказ или мълчаливо съгласие, срокът е едномесечен от изтичането на срока за произнасяне.
В 7-дневен срок, а когато органът е колективен – в 14-дневен срок, от получаване на жалбата административният орган може да преразгледа въпроса и да оттегли сам оспорения акт, да го отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му, като уведоми за това заинтересованите страни.
Когато административният орган не намери основание за пререшаване на въпроса, той незабавно изпраща жалбата заедно с цялата преписка на компетентния по-горестоящ административен орган. Той решава въпроса по същество и се произнася с мотивирано решение.

По съдебен ред остава единствено възможността да се оспори незаконосъобразността на административния акт. Жалбата срещу административния акт се подава в 14-дневен срок от съобщаването на акта. При мълчалив отказ или мълчаливо съгласие, срокът е едномесечен от изтичането на срока за произнасяне. Искане за обявяване на нищожност на административния акт е без ограничение във времето. Съдът може да отмени изцяло или отчасти оспорения административен акт, да го измени или да отхвърли оспорването. Съдът може и да обяви нищожността на оспорения административен акт.
Съдебното решение може обжалва пред Върховния административен съд чрез съда, който е постановил решението, в 14-дневен срок от деня на съобщението.